Křivoklátsko - informace, ubytování

 

Křivoklátsko je název pro oblast nacházející se ve Středočeském kraji, nedaleko Prahy, západním směrem od ní. Za střed oblasti lze považovat městys Křivoklát, který je od centra Prahy vzdálen vzdušnou čarou 40 km. Tato oblast byla vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko.

 

Na jihovýchodě sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Český kras.

 

Území Křivoklátska je odvodňováno řekou Berounkou, která na území CHKO urazí 42,5 km. Jejími hlavními přítoky na Křivoklátsku jsou Zbirožský potok, Javornice, Klíčava, Takovnický potok, Tyterský potok, Habrový potok, Vůžnice a Oupoř.  Jižní část oblasti je odvodňována Stroupinským potokem a severovýchodní říčkou Loděnice (též Kačák).

 

Na území CHKO Křivoklátsko je zhruba 340 drobných vodních nádrží a rybníčků. Významnějším vodním dílem je přehrada Klíčava na stejnojmenném potoce.

 

 

Geomorfologie

 

Většina území CHKO Křivoklátsko leží v Křivoklátské vrchovině, která je součástí Brdské oblasti v České vysočině. Část leží v Plaské pahorkatině.

 

Krajina má mírně zvlněný terén, rozčleněna je hlubokým údolím řeky Berounky a jejích přítoků. Místy z tohoto terénu vystupují skalní suky, na jihovýchodě několik úzkých křemencových skalních hřbetů.

 

 

Křivoklátsko v číslech

 

Rozloha CHKO Křivoklátsko je 638 km2, sousední CHKO Český kras 128 km2.

 

Nejvýše položeným bodem CHKO Křivoklátsko je vrchol Těchovín (617 m n.m.), nejnižším místem je údolí Berounky (220 m n.m.).

 

Sousední CHKO Český kras leží v nadmořské výšce od 208 m (Berounka) – 499 m (vrch Bacín).

 

 

Podnebí a počasí

 

Křivoklátsko patří do mírně teplé a mírně suché klimatické oblasti s dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a suchou zimou.

 

Rozdíly v teplotách na jednotlivých místech mohou být díky členitosti území a orientaci povrchu ke světovým stranám dosti výrazné. Např. vrcholky orientované na jihozápad jsou teplé a suché, severně orientované svahy a dna hlubokých údolí jsou velmi chladné a přibližují se podmínkám v podhorských až horských lokalitách.

 

Také řeka Berounka ovlivňuje mezoklima, které je zde zvláště v zimě teplejší, než v okolní krajině.

 

Oblast se nachází na okraji srážkového stínu Krušných hor. Srážkově nejbohatším měsícem je červenec, nejchudší bývá únor. Sněhová pokrývka se zde drží průměrně kolem 50 dnů, maximální mocnost sněhové pokrývky je  průměrně kolem 20 cm.

 

 

Příroda a krajina

 

CHKO Křivoklátsko byla vyhlášena k ochraně společenstev členitého terénu podél Berounky a jejích přítoků. Cenné jsou např. doubravy, stepi se suchomilnou vegetací a lesostepi atd.

 

V rámci evropské soustavy Natura 2000 bylo území CHKO zařazeno také do sítě ptačích oblastí a dále do biosférických rezervací UNESCO.

 

Přes 60 % území je pokryto lesy, převážně listnatými a smíšenými. V nižších polohách převládají dubohabrové háje, ve vyšších doubravy a bučiny. Na svazích hlubokých údolních zářezů se vyskytují suťové lesy s tisem červeným.

 

CHKO Křivoklátsko je hnízdištěm asi 120 druhů ptáků, vč. čápa černého a výra velkého. Vyskytují se i další ohrožené živočišné druhy, hlavně drobní bezobratlí a měkkýši.

 

Sousední Český kras byl vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí jako nejcennější část barrandienské pánve. Území je tvořeno převážně prvohorními vápenci a břidlicemi s hojným výskytem krasových jevů, včetně jeskyní.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Křivoklátsko i Český kras jsou protkány sítí turistických cest. Vyznačeny byly i cyklotrasy. Zdejší terén, přírodní zajímavosti a historické památky jsou jistě důvodem, proč je tato oblast milovníky pěší turistiky a cykloturistiky vyhledávaná.

 

Řeka Berounka, která oblastí protéká,  je jednou z nejpřitažlivějších řek ČR pro vodáky.

 

Křivoklátské skalní stěny jsou oblíbeným cílem horolezců. Jedná se např. o lokality:

 

 • Vraní skála u Zdic
 • Dehetnická skála nedaleko Zbiroha
 • Černá skála u Zbiroha
 • věže u hájovny Na hřebenech - asi 8 km severovýchodně od Zbiroha
 • Petrovka – asi 10 km severovýchodně od Zbiroha

 

 

Symbolem Křivoklátska a zároveň jedno z turisticky nejatraktivnějších míst tohoto regionu je hrad Křivoklát. Můžete zde absolvovat

 

 • prohlídkovou trasu s průvodcem s prohlídkou interiérů
 • volnou prohlídku bez průvodce, při níž se dostanete na hradební ochozy, odkud je vidět obranný systém, na vrchol Velké věže a do interiérů s expozicí lovectví

 

Dalšími hrady, které v regionu můžete navštívit, jsou např.:

 

 • hrad Karlštejn

Národní kulturní památka. Jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších českých hradů. Nachází se na území CHKO Český kras. Byl založen r. 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV pro uložení královských pokladů, zvláště korunovačních klenotů a sbírek svatých relikvií. Později do nové kaple sv. Kříže nechal císař převést i ostatky svatých. V Kapli sv. Kříže se nachází také kolekce 129 deskových obrazů, většinou z dílny mistra Theodorika. Hrad Karlštejn je skvělé výletní místo s řadou kulturních akcí na hradě a v podhradí.

 

 • zřícenina hradu Týřov

Nachází se asi 13 km od hradu Křivoklátu, na vysokém ostrohu nad řekou Mží. Písemné zmínky o hradu jsou již z počátku 13. stol. Patřil mezi nejstarší české hrady. Z Týřovických skal je pěkný výhled na Křivoklátsko, Vysoký vrch a Skryje.

 

 • Točník a Žebrák

Zřícenina hradu Žebrák a rozsáhlé zbytky hradu Točník. Nacházejí se na Zámecké hoře nad obcí Točník poblíž města Žebrák.

Hrad Žebrák byl založen ve 2. polovině 13. stol. Okrouhlá věž dnes slouží jako rozhledna. Točník si nechal na konci 14. stol. postavit král Václav IV. jako reprezentační sídlo a útočiště zároveň. Vybudováním hradu Točník poblíž dolního hradu (Žebrák) vzniklo majestátní a do dneška nejzachovalejší souhradí u nás. Od hradu Točník je výhled na Brdské Hřebeny i Křivoklátsko. Během sezóny jsou zde pořádány kulturní akce.

 

Další historicky a kulturně cenné lokality jsou např. obce:

 

 • Tetín

Historicky je jednou z nejstarších vesnic u nás. Poblíž dnešní zříceniny hradu Tetín bylo v 8. stol. rozsáhlé slovanské sídliště. Podle pověsti je jeho založení spjato se jménem Krokovy dcery Tety. Na přelomu 9. a 10. stol. se místo stalo jedním z opěrných bodů soustavy hradišť obklopujících přemyslovský stát. V r. 921 zde byla na svém knížecím dvorci zavražděna Svatá Ludmila. Dnes je Tetín známým poutním místem. Hlavní pouť se koná vždy první neděli po 16. září. Tetínské skály poblíž obce, které se vypínají nad řekou Berounkou, byly vyhlášena přírodní rezervací v rámci CHKO Český kras.

 

 • Podmokly

Historické jádro obce bylo vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. Místo je známé hlavně díky nálezu tzv. podmokelského pokladu v r. 1771 – velkého množství zlatých kelstských mincí. Na místo nálezu dnes upozorňuje kamenný pomníček. V okolí obce stojí několik křesťanských soch, sousoší a kapliček.

 

 • Sv. Jan pod Skalou

V centru obce stojí kostel sv. Jana Křtitele s benediktýnským klášterem. Asi 200 m odtud se nachází skanzen Solvayovy lomy, věnovaný dřívější těžbě vápence.

 

 

Při toulkami Křivoklátskou přírodou rozhodně stojí za to udělat zastávku na těchto lokalitách:

 

 • Skryjská jezírka

Dvě malá jezírka o velikosti asi 30 m na délku a 10 m na šířku. Od sebe jsou vzdálena jen několik metrů. Leží za sklaní průrvou na Zbirožském potoce. Horní jezírko se nachází pod Skryjským vodopádem v této průrvě. Vodopád má sice výšku pouhého 1,5 m, ale zato má ve srovnání s jinými vodopády u nás velký průtok vody. Zbirožský potok vytváří místy až 150 m hluboké údolí. Jezírka, vodopád, potok a jsou chráněné jao přírodní rezervace Jezírka v rámci CHKO Křivoklátsko. Nedaleko odtud se nachází obec Skryje – významné paleontologické naleziště zkamenělin.

 

 • Koněpruské jeskyně

Nachází se nad obcí Koněprusy v CHKO Český kras. Jedná se o nejdelší jeskynní systém v Čechách. Celý systém je třípatrový, s výškovým rozdílem mezi patry zhruba 70 m. Spodní patro chodbovitého charakteru je veřejnosti nepřístupné. V jeskyni byly nalezeny zvířecí kosti a kosti pravěkého člověka, ve vrchním patře byly objeveny pozůstatky penězokazecké dílny z 15. stol.  Nejstarší dochovanou výzdobou jsou tzv. koněpruské růžice staré více než milion let, tvořené mj. opálem. Délka prohlídkové trasy je něco přes 600 m, zdolat se při ní musí dohromady téměř 500 schodů.

 

 

Mezi turisty oblíbené vrchy patří např.:

 

 • Velíz (595 m n.m.)

Archeologické vykopávky potvrdily přítomnost pravěkého sídliště, a sídliště keltského a slovanského. Slované na tomto místě uctívali boha Velese – ochránce stád a pastýřů. Dnes zde stojí křesťanský kostelík Narození sv. Jana Křtitele a hřbitov. Poblíž vrcholu vyvěrá pramen.

 

 • Krušná hora (609 m n.m.)

Už od keltských dob se zdě těžila železná ruda. Po roce 1945 zde byl největší hlubinný železorudný důl u nás, a to na katastrálních území obcí Nový Jáchymov, Hudlice a Otročiněves. V okolí jsou ještě vidět pozůstatky po dobývání rudy (např. vstupy do štol). V nedaleké obci Hudlice se nachází rodný dům Josefa Jungmanna.

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075