Moravský kras - ubytování, dovolená, jeskyně, zajímavosti

 

Moravský kras je oblast táhnoucí se severním směrem od Brna, od městských částí Maloměřice a Líšeň k obcím Holštejn a Sloup. Jde o nejlépe vyvinuté krasové území u nás. , S výjimkou poljí  jsou zde vyvinuty všechny krasové útvary. Nejcennější části území byly vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras.

 

Oblast je odvodňována do Svratky a Svitavy říčkami Punkva, Říčka a Křtinský potok.

 

 

Moravský kras v číslech

 

 • V Moravském krasu je známo více naž 1100 jeskyní.

 

 • Jeskynní systém Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systém u nás, jeho celková délka je asi 35 km.

 

 • Hlavní dóm Kateřinské jeskyně, s rozměry 97 m x  44 m a výškou 20 m,  je největší zpřístupněnou jeskynní prostorou u nás.

 

 • Macocha je největší propastí svého druhu v celé střední Evropě. Její hloubka je více než 138 metrů. Horní část je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů.

 

 

Geomorfologie a příroda

 

Moravský kras je geomorfologickým podcelkem Drahanské vrchoviny (součást Brněnské vrchoviny). Jedná se o plochou vrchovinu, nejvyšším bodem je vápencový vrch Neselov (546 m n.m.).

 

Více než polovinu území pokrývají lesy, v jižní a částečně střední části převážně dubohabrové, ve zbytku střední části a v severní části převážně bukové. Unikátní  jsou v oblasti hlavně podzemní systémy, v nichž se vyskytuje 22 druhů netopýrů a vrápenců.

Unikátní příroda společně s historickými a kulturními památkami byly důvodem k vyhlášení chráněnné krajinné oblasti. Rozloha CHKO je 92 km2.

 

Kras je vyvinut v pruhu devonských vápenců, dlouhém zhruba 25 km a širokém 3 – 6 km. Jsou zde povrchové krasové jevy (závrty, škrapy, ponory), propasti, jeskyně, ponorné řeky, poloslepá a slepá údolí.

 

 

Celou oblast modelují krasové kaňony:

 

 • Pustý žleb – táhne se v délce asi 7,5 km od hotelu Skalní mlýn (spojnice Pustého žlebu, Suchého žlebu a Punkveního údolí) k obci Sloup. Vápencové stěny kaňonu jsou strmé a kromě vývěru říčky Punkvy je oblast bez vod.

 

 • Suchý žleb - táhne se v délce asi 5 km od hotelu Skalní mlýn k jeskyni Balcarka. Jsou zde 2 úzké sklaní soutěsky (Horní Úzká a Dolní Úzká) a 2 skalní mostky (Čertův most a Čertova branka)

 

 • Křtinské údolí – táhne se v délce asi 10 km od obce Křtiny do Adamova. Údolí bylo vytvořeno vodami Křtinského potoka, do kterého zde vtéká mj. Jedovnický potok a Josefovský potok. Na několika místech se Křtinský potok dělí a některé jeho části vtékají do ponorů a vytékají z vývěrů.

 

 

V kaňonech Moravského krasu existuje nejméně 1100 jeskyní.

 

Veřejnosti přístupné jsou např.:

 

 • Punkevní jeskyně – nachází se v severní části CHKO,v Pustém žlebu. Její krápníkové prostory vedou až na dno propasti Macocha. Macocha je největší propastí svého druhu v celé střední Evropě. Vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Je hluboká přes 138 metrů. Horní část je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která je nejdelším podzemním tokem u nás. Dlouhá je 29 km a vzniká soutokem Bílé vody a Sloupského potoku.

 

 • Kateřinská jeskyně – nachází se v Suchém žlebu. Celková délka jejích chodeb je asi 500 m. Ve staré části se nachází Hlavní dóm. S délkou 97 m, šířkou 44 m a výškou 20 m je největší zpřístupněnou jeskynní prostorou u nás. V tzn. Nové části se nachází unikátní krápníkové uskupení Bambusový lesík a útvar Čarodějnice opírající se o hůl. Hůlkové stalagmity v této jeskyni dosahují délky až 4m.

 

 • Jeskyně Balcarka – nachází se na rozhraní Suchého žlebu a Ostrovského žlebu. Svojí krápníkovou a sintrovou výzdobou je nejbohatší jeskyní Moravského krasu. Chodby se táhnou ve dvou výškových úrovních, které jsou spojeny dómy a komíny.

 

 • Sloupsko – šošůvské jeskyně - rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, spojených dvěmi podzemními patry s výškovým rozdílem 60 metrů. Největší zpřístupněné jeskyně u nás.

 

 • Jeskyně Výpustek - labyrint chodeb a dómů vznikl ponorovou činností Křtinského potoka.

 

 

Z veřejnosti nepřístupných jeskyní jsou nejvýznamnějšími např.:

 

 • Amatérská jeskyně- systém mezi propastí Macocha a obcemi Holštejn a Sloup. Protékají jimi Bílá voda, Punkva a Sloupský potok. Systém je tvořen jeskyněmi Sloupsko – šošůvskými (přístupné),  Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka, C13, Stará Amatérka, Nová Amatérka, Punkevní (přístupné) a propastí Macocha (přístupná). Jedná se o nejdelší jeskynní systém u nás o celkové délce zhruba 35 km.
 • Býčí skála  a Jáchymka – součásti Národní přírodní rezervace Rudické propadání
 • Císařská jeskyně (slouží jako dětská léčebna se speleoterapií)
 • Jeskyně Michálka

 

 

Významná krasová propadání jsou:

 

 • Rudické propadání – nejmohutnější ponor v ČR. Jedná se o propadání Jedovnického potoka, který zde padá až do hloubky 90 metrů. Zde se také nalézá jeden z nejvyšších vodopádů u nás. V jeskyni se nalézá Rudická propast – nejhlubší suchá propast u nás, a jedna z největších českých jeskynních prostor – Obří dóm. Jeskynní systém je Srbským sifonem spojen s Býčí skálou a tvoří tak přes 13 km dlouhý jeskynní systém - druhý největší u nás.

 

 • Nová Rasovna – propadání potoka Bílá Voda, který protéká dolními patry jeskyní Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka, C13, Stará Amatérka, Nová Amatérka. V podzemí se spojuje se Sloupským potokem. Jejich soutokem vzniká říčka Punkva.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Moravský kras je oblastí s mimořádnou koncentrací krasových jeskyní a dalších krasových jevů, ale je také významnou archeologickou lokalitou. Archeologické výzkumy prokázaly přítomnost sídlišť lovců starší doby kamenné, např. na lokalitách:

 

 • Býčí skála
 • jeskyně Jáchymka
 • jeskyně Kostelík
 • jeskyně Kůlna
 • jeskyně Pekárna

 

 

Celá oblast je protkána sítí turistických značek a naučných stezek, zaměřených nejen na historii osídlení, ale hlavně na geomorfologický vývoj a krasové unikáty této oblasti, jakož na živou přírodu tohoto mikroregionu. 

 

Nejnavštěvovanějšími částmi Moravského Krasu jsou Pustý žleb a Suchý žleb se svými jeskyněmi. Tato oblast je uzavřena pro automobilovou dopravu.

 

 

Prohlídky jsou organizovány v těchto jeskyních:

 

 • Punkevní jeskyně – prohlídka jeskyní zahrnuje také prohlídku jeskyně Macocha, a to z jejího dna, a plavbu lodičkami jeskynními prostorami po říčce Punkvě.
 • Kateřinská jeskyně
 • Jeskyně Balcarka – prohlídková trasa vede přes tzv. „Muzeum“ s expozicí lovců sobů.
 • Sloupsko – šošůvské jeskyně - součástí dvou návštěvních okruhů je i jeskyně Kůlna (archeologická lokalita).
 • Jeskyně Výpustek - součástí prohlídkové trasy je podzemní armádní protiatomový kryt.

 

V úseku od Skalního mlýna k Punkvením jeskyním je v provozu ekologický vláček. Od Punkevních jeskyní k hornímu můstku Macochy vede lanovka.

 

Jícen propasti Macocha si shora můžete prohlédnout z tzv. dolního či horního vyhlídkového můstku.

 

 

Volně přístupné jsou dále např. jeskyně:

 

 • Jeskyně Pekárna – tunelovitá jeskyně s 23 m širokým a 6 m vysokým portálem je tvořena jedinou chodbou – dlouhou 64 m. Nachází se v jižní části Moravského krasu. Jeskyně je významnou archeologickou lokalitou (výzkumy prokázaly osídlení od doby paleolitu).
 • Hladomorna – jeskyně tvořená velkým dómem 17 m vysokým s rozměry 25 a 35 metrů, nachází se pod hradem Holštejn.

 

 

K oblíbeným turistickým zastávkám patří zříceniny hradů:

 • Holštejn – nachází se jižním směrem od stejnojmenné obce. Pod hradem vtéká potok Bílá voda do propadání Nová Rasovna.
 • Blansek –leží nad údolím říčky Punkvy, přímo proti vchodu do Punkevních jeskyní.
 • Lečenec - terénní pozůstatky malého hrádku, asi 500 m západně od Skalního mlýna.

 

 

V oblasti se nachází i pěkné zachovalé větrné mlýny:

 

 • v Ostrově u Macochy – mlýn holandského typu zhruba z poloviny 19. stol., dnes slouží k rekreačním účelům a není tudíž přístupný veřejnosti k prohlídce
 • v Rudici – mlýn holandského typu z r. 1865, dnes slouží jako turistické informační centrum a jsou v něm umístěny stálé expozice speleologie, mineralogie, historie hutnictví a hornictví v Rudici, historie obce a ukázky dobového bydlení.

 

 

Z církevních památek poutá pozornost turistů např. poutní kostely:

 

 • Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách - největší Santiniho stavba na půdorysu řeckého kříže. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě
 • Kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupě – z 18. stol., s půdoryse ve tvaru želvy a západním průčelím se dvěma čtyřicetimetrovými věžemi

 

 

Pohled na oblast Moravského krasu z ptačí perspektivy umožní např.:

 

 • Alexandrova rozhledna – kamenná 17 m vysoká rozhledna nad Adamovským údolím na vrcholu Špičák v nadmořské výšce 496 m.
 • telekomunikační věž v Podvrší – téměř 49 m vysoká kovová stavba ležící v nadmořské výšce 582 m je provozována jako rozhledna. Na její vyhlídkový ochoz, který leží v nadmořské výšce 621 m, vede 168 schodů.

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075