Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů platné v tomto ubytovacím zařízení

Mezi cestovními agenturami Romfeld a TOURTREND (dále jen cestovní agentura) a zákazníkem (fyzické a právnické osoby), jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zákonem číslo 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákonem č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. Ustanovení čl. VII. těchto podmínek je ujednáním budoucího vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem v rámci smlouvy o ubytování, resp. podmínek pro odstoupení od této smlouvy či stornování pobytu

I. Úvodní ustanovení

1) cestovní agentura poskytuje zprostředkovatelské služby všem zájemcům. Osoby mladší 18-ti let mohou těchto služeb užívat pouze prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18-ti let.

2) Podpisem objednávky zákazníkem a jejím doručením cestovní agentuře, dává zákazník pokyn a výslovný souhlas s tím, aby cestovní agentura bez odkladu započala s poskytováním zprostředkovatelských služeb, aby tak došlo k uzavření zprostředkovatelského vztahu (čl. I.3) a poskytnutí plnění z tohoto vztahu (čl. I.4), vše ve smyslu ust. § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku.

3) Zprostředkovatelský vztah mezi zákazníkem a cestovní agenturou vznikne potvrzením písemné „Objednávky zprostředkování pobytu“ (dále jen Objednávka), za kterou se považuje řádně vyplněná a podepsaná Objednávka, popř. jiný vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky. Za potvrzení objednávky se považuje den doručení od cestovní agentury vystaveného písemného potvrzení objednávky zákazníkovi na adresu, kterou zákazník na objednávce uvedl nebo den doručení cestovní agenturou zaslaného e-mailu o potvrzení objednávky zákazníkovi na e-mailovou adresu, byla-li objednávka zaslána cestovní agenturou v této formě.

4) Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi zákazníkem a cestovní agenturou se má za poskytnuté uhrazením provize ze strany zákazníka nebo okamžikem doručení voucheru a kontaktu na ubytovatele ze strany cestovní agentury , vše v souladu s čl. IV. odst. 3) těchto všeobecných podmínek. Tímto je cestovní agenturou zprostředkováno rekreační ubytování či pobyt zákazníka u příslušného ubytovatele, a to již za podmínek, které si spolu zákazník s ubytovatelem smluví. Zákazník i ubytovatel jsou však vázáni zejména výběrem objektu, garantovanou cenou bez spotřeby energií a termínem, které byly dohodnuty prostřednictvím cestovní agentury, jakož i těmito Všeobecnými podmínkami.“

II. Vybavení a služby

1) Vybavení každého rekreačního objektu je deklarováno v rámci katalogu online. Vybavení jednotlivých objektů se v čase může měnit oproti stavu, který je zachycen na fotografiích. Rozhodující je proto vždy výčet vybavení uvedený v popisu každého objektu. Některé prostory objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny - tyto nejsou předmětem rekreačního pronájmu.

2) Detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí objektů sdělujeme na vyžádání.

3) Počet lůžek (včetně přistýlek) stanovuje maximální počet osob, které mohou být ubytovány (včetně dětí). Zákazníci berou na vědomí, že objekty jsou často dimenzovány na maximální počet osob a v případě jeho překročení mohou ubytovateli vzniknout škody. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany zákazníka, je ubytovatel oprávněn odmítnout ubytování zákazníka s platným voucherem, resp. takovouto vícečlennou skupinu, případně ukončit či odstoupit od ubytovací smlouvy a takový pobyt zákazníkovi, resp. jeho skupině jednostranně ukončit či zrušit, a to bez náhrady a bez povinnosti vracet již inkasované platby a poplatky.

4) O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých rekreačních objektech rozhoduje zákazník.

III. Délka pobytů

1) Pobyty v hlavní letní sezóně jsou nejméně týdenní (v sezóně sobota – sobota). Sezónní termíny (viz: Důležité informace na obálce katalogu).

2) V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (nástup v pátek, ukončení neděli). Platba je za 3 dny v mimosezónní ceně (v tomto případě cena/den = cena/noc). V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou.

3) V hlavní zimní sezóně mohou být pobyty kratší než týdenní. Nástup nebo ukončení musí být vždy v sobotu a pobyt musí být minimálně na 4 noci.

4) Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 15 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li předem s ubytovatelem dohodnuto jinak.

IV. Způsob objednávání a úhrady pobytů

1) Do objednávky je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Objednávky jsou vyřizovány podle datumu a času doručení. Objednávky zasílejte na níže uvedené kontaktní údaje.

2) Potvrzení objednávky vám zašleme společně se složenkou k úhradě poplatku za zprostředkování, který činí cca 25% - 33% celkové částky za pobyt, dle druhu a velikosti rekreačního zařízení. Termín úhrady musí být dodržen! Nebude–li objednávka pobytu zrušena písemně (výjimečně telefonicky), platí stornovací podmínky (viz bod VII.).

3) Po obdržení poplatku za zprostředkování na bankovní účet cestovní agentury vám bude písemně zaslán ubytovací poukaz – voucher, daňový doklad a kontakt na ubytovatele (adresa, telefony a další potřebné informace).

4) Ubytovateli bude při nástupu doplacena částka za celý pobyt, snížená o případnou zálohu. Většina ubytovatelů požaduje zaslání zálohy na pobyt předem, zejména pak na termíny hlavní sezóny. Přesná částka, splatná ubytovateli, je uvedena na potvrzení objednávky (Platba ubytovateli). Tato částka je uvedena i na ubytovacím poukazu - voucheru, který zákazník předloží ubytovateli při nástupu pobytu. U pobytů na Slovensku ubytovatel rozhoduje o způsobu zálohy a doplatku (v EUR nebo Kč).

5) Pobyty „na poslední chvíli“ je možné vyřídit telefonem, faxem nebo e-mailem.

6) Zákazník může požadovat platbu fakturou (úhradu pobytu přes podnikatele, zaměstnavatele nebo jinou organizaci), tzv. fakturační pobyt. U fakturačních pobytů probíhá úhrada celkové ceny pobytu na účet cestovní agentury a to se souhlasem ubytovatele. Pokud zákazník požaduje fakturační pobyt, musí sdělit tuto skutečnost již v objednávce ! Všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek se podpůrně uplatní i pro Fakturační pobyty.

V. Ceny služeb

1) V katalogu jsou uváděny ceny pobytů v hlavní sezóně včetně provize cestovní agentury i DPH.

Stanovení hlavní sezóny pro rok 2012:

19.12.2011 – 1.1.2012 (mimo silvestrovský termín)

21.1.2012 – 17.3.2012 (zima)

6.4.2012 – 9.4.2012 (Velikonoce)

30.6.2012 – 1.9.2012 (léto)

2) Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění dalších změn a dodatků a to podle: počtu lůžek, kvality vybavení objektu, atraktivnosti okolí objektu a požadavků ubytovatelů na výši ceny.

3) Silvestrovské pobyty jsou u všech rekreačních objektů účtovány v ceně o 30% - 100% vyšší (dle atraktivnosti objektu). U dlouhodobých pronájmů může být cena stanovena dohodou.

4) Mimosezónní pobyty jsou účtovány v ceně o 20% nižší než v sezóně hlavní (mimo penziony) nebo dohodou.

5) U většiny rekreačních zařízení (kromě apartmánů a penzionů) zákazník platí skutečně spotřebovanou elektrickou energii nebo plyn, výjimečně otop a vodu. Ve všech rekreačních oblastech zákazník platí poplatky obecnímu úřadu (5,- až 20,- Kč dospělá osoba/den).

6) Ubytovatel (mimo penziony) má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 1000 až 5000,- Kč (podle velikosti objektu nebo dohodou). Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.

7) Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce. Provozní úklid mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.

8) cestovní agentura si vyhrazuje právo na zvýšení ceny za pronájem v případě změny ubytovacích podmínek, při zvýšení cenových nákladů, při výrazném poklesu kurzu Kč (u pobytů na Slovensku) či inflaci, tedy finanční situace, které nešlo předvídat.

9) Ubytovatel není oprávněn inkasovat žádné poplatky za vybavení či služby související s užíváním objektů, které nejsou uvedeny v popisu a nabídce objektu či v těchto Všeobecných podmínkách. Za nadstandardní služby a vybavení objektů, u nichž je v nabídce poznámka „za poplatek“, je účtována smluvní cena dle dohody mezi ubytovatelem a zákazníkem, a za tuto cestovní agentura nikterak neodpovídá.

VII. Stornovací podmínky

1) Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované ubytovatelem, a to do 61 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky cestovní agentuře či ubytovateli.

2) Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši:

a) 20% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 60 – 31 dnů před nástupem.

b) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 30 – 8 dnů před nástupem.

c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem.

3) Zákazník nemá nárok na vrácení provize ze zprostředkování pokud již došlo k plnění ve smyslu čl. I. odst. 4) těchto všeobecných podmínek, neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla cestovní agenturou uskutečněna. Tento nárok nevzniká zákazníkovi ani v případě nahodilých a nepředvídatelných událostí (jako např. přírodní katastrofy, sněhové kalamity, prodeje nemovitostí a podobně).

4) V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.

5) Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků pro případ, že musíte pobyt z vážných důvodů zrušit.

VIII. Reklamace

1) V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u ubytovatele. Pokud se nedostatky či závady nepodaří odstranit, má zákazník právo uplatnit reklamaci u ubytovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou protokolu. Je-li reklamace uplatněna formou emailu či jinou elektronickou formou, upozorňuje cestovní agentura na možné potíže s přenosem dat, které se mohou vyskytnout na straně odesílatele, tak příjemce. Cestovní agentura proto neručí za řádné vyřízení reklamace, uplatněné pouze formou elektronickou či emailovou.

2) Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele cestovní agentury výhradně písemnou formou.

3) cestovní agentura pravidelně navštěvuje nabízené objekty a usiluje o co největší správnost nabídkových textů. Neodpovídá však za stav rekreačních objektů v okamžiku každého nástupu rekreačního pobytu. Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb, uvedených v katalogu odpovídá ubytovatel.

4) Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu, je-li k dispozici, neboť tento pak tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování, uzavřené s ubytovatelem.

5) cestovní agentura neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb, uváděných v odstavci Rekreace a Stravování. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační. Orientační mohou být taktéž názvy lokalit, obcí či osad, ve kterých se objekty nachází, kdy může být u názvu a popisu objektu použit širší či obecnější označení lokality či obce. Cestovní agentura neodpovídá za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského zvířectva v objektech a jejich bezprostředním okolí. Cestovní agentura neodpovídá za příjem a kvalitu televizního signálu, za kvalitu pitné vody v rekreačních objektech a za kvalitu oplocení rekreačních objektů. Cestovní agentura dále neodpovídá za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.

6) Chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky (půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami. Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či počasí. Proto zákazník bere na vědomí, že za tento jejich stav cestovní agentura neodpovídá.

7) Všechny objekty v nabídce mají zdroj tekoucí vody (není-li uvedeno jinak), která však nemusí být vždy vhodná k přímé konzumaci.

IX. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je vedle výslovně uvedených případů v těchto Všeobecných podmínkách (např. čl. II. 3) dále vždy oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě nabídne klientovi cestovní agentura v rámci svých možností adekvátní náhradu. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, obdrží od ubytovatele zpět veškeré uhrazené částky, týkající se pobytu (včetně provize cestovní agentuře), a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady. Cestovní agentura neodpovídá za případné škody a další nároky zákazníka vyplývající ze zrušení či přerušení pobytu v důsledku rozhodnutí soudů, exekutorských úřadů či jiných příslušných státních orgánů, které znemožňují řádné užívání objektu, pokud nebyla cestovní agentuře taková informace příslušným orgánem či majitelem objektu zaslána před poskytnutím služby dle čl. I. odst. 4) těchto všeobecných podmínek. Za škody vzniklé v tomto důsledku pak zákazníkovi odpovídá majitel objektu.

X. Pojištění pobytů

V ceně pobytů zprostředkovaných cestovní agenturou není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené cestovní agenturou neodpovídá. Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

XI. Rozhodčí doložka

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Českomoravského arbitrážního soudu s.r.o., sídlem v Kroměříži, a to jeho předsedou a jednatelem, Mgr. Jiřím Bílkem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před uzavřením smluvního vztahu s cestovní agenturou či ubytovatelem, byly seznámeny či měly možnost se seznámit Jednacím řádem a Poplatkovým sazebníkem rozhodčího řízení, uveřejněným na internetových stránkách www.cma-soud.cz. Smluvní strany výslovně pověřují jmenovaného rozhodce, aby spor rozhodl podle platného psaného práva a právního řádu České republiky, nikoli jen podle prostých zásad spravedlnosti. Rozhodce je navíc vždy povinen respektovat zákonná ustanovení o spotřebitelských smlouvách a respektovat, že zákazník je spotřebitelem. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Pokud doručovaná písemnost není u subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Na adresu téhož bydliště/sídla stran uvedeného v záhlaví této smlouvy smluvní strany výslovně požadují doručovat rozhodnutí vydaná rozhodcem v rozhodčím řízení. Místem rozhodčího řízení je vždy sídlo Českomoravského arbitrážního soudu s.r.o.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1.10.2011.

2) Zákazník stvrzuje svým podpisem na objednávce pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.

3) Všechna výše uvedená ustanovení platí i pro pobyty, zprostředkované provizními prodejci.

 

Správný výběr, příjemný a nerušený pobyt a šťastný návrat domů Vám přeje: Romfeld a Tourtrend.

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075